Doelstelling

De Stichting Charites werd in juni 2012 opgericht. De initiatiefnemers zijn, ten dele als vrijwilliger, betrokken bij diverse culturele instellingen. Zij hechten belang aan particulier initiatief  in een tijdsgewricht waarin de overheid als subsidiënt van deze en soortgelijke instellingen in toene­mende mate terugtreedt. De in de stichtingsakte geformuleerde doelstelling luidt:

“De stichting heeft ten doel het ondersteunen van culture en/of wetenschappelijke instellingen die actief zijn op het gebied van de Grieks-Romeinse cultuur, muziek en dans, waarbij de voorkeur uitgaat naar het stimuleren van jonge mensen in hun carrière op de genoemde gebieden en voorts alhetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”